Thủ tục cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp

Thủ tục cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp là phiếu do cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (hiện nay do Sở Tư pháp) cấp sở hữu giá trị chứng minh tư nhân với hay không có án tích; sở hữu bị cấm hay ko bị cấm đảm nhận chức phận, xây dựng thương hiệu, quản lý doanh nghiệp, hợp tác phường theo quyết định tuyên bố vỡ nợ.  Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam   Thủ tục cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp gồm có 2 loại: Phiếu Lý Lịch....