Điều kiện và thủ tục nhận con nuôi

Điều kiện và thủ tục nhận con nuôi. Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Dưới đây là thủ tục xin nhận con nuôi mới nhất hiện nay. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân và quy trình thành lập Điều kiện và thủ tục nhận con nuôi ( Luật nuôi con Luật số: 52/2010/QH12) Điều kiện đối với người nhận con nuôi 1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân....