Dịch vụ quyết toán thuế TNCN theo năm cập nhật 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN theo năm cập nhật 2020. Thuế Thu Nhập Cá Nhân là thuế thu trực tiếp, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Hiểu đầy đủ về thuế TNCN là tiền đề để mỗi cá nhân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Thuế Thu Nhập Cá Nhân là loại thuế đánh vào phần thu nhập vượt trên mức quy định phải đóng thuế của tất cả các cá nhân có phát sinh thu nhập....