Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP):  Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là một trong những hình thức đầu cơ được ghi nhận trong Luật đầu cơ 2014 và được quy định chi tiết trong Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu cơ theo hình thức đối tác công tư. Theo khoản một Điều 3 Nghị định 15/2015/NĐ-CP thì đây là hình thức đầu cơ được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền và nhà đầu cơ, đơn vị Công trình để thực....